Login

Certifikát řízení jakosti

Jsou různé certifikáty a certifikace a není snadné se v nich orientovat. Cílem všech certifikátů je zvyšovat důvěryhodnost výrobků, produktů a služeb jednotlivých firem, ale např. i firemních systémů řízení.

Zvláštním druhem certifikace, a sice velmi významným, je certifikace systému řízení kvality podle mezinárodních norem řady ISO 9000. Vydává je Internacional Standart Organization (tedy Mezinárodní organizace pro normalizaci), založená již roku 1947. Mezi soubor norem ISO 9000 , které jsou vydávány od roku 1987, patří mj. norma ISO 9001. Ta se zaměřuje na uspokojování požadavků zákazníka, definuje minimální požadavky na systém řízení jakosti (QMS). Pro Evropskou unii ji převzal Evropský výbor pro normalizaci (CEN) jako normu EN ISO 9001, kterou jsou členové EU povinni převzít do své technické legislativy. Stejné znění platí v Německu jako DIN EN ISO 9001, v Rakousku jako Ö NORM EN ISO 9001, u nás je to ČSN EN ISO 9001:2000.

Norma ISO 9001:2000 (tedy verze vydaná v roce 2000) je oproti předchozí verzi z roku 1994 rozšířená a má zpřísněné požadavky, kdy v centru pozornosti stojí neustálé zlepšování kvality a výkonnosti ve firmě a soustředění se na přání a požadavky zákazníků. Samozřejmostí je tzv. procesní přístup, kdy jednotlivé činnosti nejsou vytrhávány ze souvislostí, ale je na ně nahlíženo komplexně, tedy z různých úhlů.

Společnost KLOKOČ s r.o. začala s prací na splnění požadavků kriteriální normy ISO 9001 v září 2004. Ve spolupráci s poradenskou firmou Cert s.r.o Kladno byla v průběhu prací zabezpečována implementace systému řízení kvality v souladu s jednotlivými články kriteriální normy. Na základě interních postupů společnosti KLOKOČ s.r.o. byl představitelem vedení pro jakost ( PVJ ) systému řízení kvality jmenován Zdeněk Pozlovský. Dále byli postupně vyškoleni a jmenování interní auditoři ( IA ), Bohumil Kern, ing. Jaroslav Švejda a vedoucím auditorem ( VA ) společnosti byla jmenována Zita Ziková.

V listopadu 2004 jsme požádali společnost CERT - ACO s.r.o. Kladno o certifikaci řízení systému jakosti pro proces:

Správa a údržba nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Certifikační proces byl dne 22.12.2004 úspěšně završen a auditní tým pod vedením RNDr. Záhoříka CSc. V závěrečné zprávě konstatoval, že prověřovaný systém řízení kvality je přiměřený, vhodný a splňuje požadavky kriteriální normy ČSN EN ISO 9001:2000. Současně má předpoklady pro jejich trvalé dodržování i dosažení stanovených cílů kvality.

Společnost CERT - ACO s.r.o. Kladno vydala společnosti KLOKOČ. s r.o. certifikát systému kvality č. 3027 dne 22.12.2004 na období do r. 2008.

Po uplynutí tříleté platnosti certifikátu byl úspěšně proveden audit recertifikační. Tentokráte byla zvolena spolupráce se společností T-CERT s.r.o. Volba jiné společnosti byla provedena zejména ve snaze získání nových poznatků a jiných pohledů na problematiku certifikace a také s ohledem na zkušenosti společnosti T-CERT Praha, s.r.o. s množstvím certifikovaných firem. Vedoucím auditorem byl jmenován Ing. Milan Bednařík CSc.

Recertifikační audit proběhl dne 20.5.2008 pod vedením zkušeného a pečlivého auditora Ing. Milana Bednaříka CSc, jehož přehled a zkušenosti jsou nesporné. Zpráva z certifikačního auditu byla vypracována dne 20.5.2008 a v této zprávě je konstatováno, že firma KLOKOČ s.r.o. prokázala, že systém řízení jakosti je zaveden a je funkční. Také kontrolní audit prováděný v r. 2009 neshledal na zavedeném systému řízení jakosti závady.
 
Zatím poslední recertifikační audit proběhl dne 18.5.2017, u společnosti ISO Stars EU a pověřeným audirorem byl Ing. Milan Bednařík CSc., který shledal náš systém jako funkční a proto doporučil certifikát udělit.
 
Společnost KLOKOČ s.r.o. dále zlepšuje a rozvíjí systém řízení kvality za účelem zkvalitňování svých služeb a zvyšování spokojenosti všech našich zákazníků. Proto se vrcholové vedení společnosti pravidelným prováděním interních auditů snaží o udržení vysoké odbornosti zaměstnanců společnosti KLOKOČ s.r.o. a současně kontroluje nastavené procesní postupy s ohledem na potřeby zákazníka. Jedním z hlavních dokumentů je Politika kvality společnosti KLOKOČ s.r.o. na r. 2018 – 2022.

Soubory ke stažení

KLOKOČ s.r.o., Neratovice, info@klokoc.cz
HOME Klokoč správa a údržba nemovitostí, bytů a nebytových prostor
HOME
HOME

Created by © 2007/2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign Weby pro bytová družstva a SVJ