Login

23.5.2008 - Program PANEL - od 2.4.2008 opět otevřen.

23.5.2008 - Program PANEL - od 2.4.2008 opět otevřen.

Počínaje dnem 2. dubna 2008 (středa) lze opět podávat nové žádosti o podporu oprav, modernizací a rekonstrukcí panelových bytových domů v programu PANEL na pracovištích Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.

Žádosti budou uspokojovány z prostředků rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2008. Podmínky pro poskytování úrokové dotace zatím zůstaly nezměněny a jsou stanoveny nařízením vlády č. 299/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů (aktuální text nařízení vlády lze otevřít kliknutím na příslušné políčko na pravé záložce). Jedinou změnou je skutečnost, že v letošním roce bude úroková dotace poskytována v souladu s výše uvedeným nařízením vlády pouze do výše 2 procentních bodů. To se týká všech žádostí vyřizovaných z prostředků letošního rozpočtu SFRB, tedy i žádostí, které byly podány na podzim minulého roku a již nemohly být uspokojeny z prostředků z rozpočtu roku 2007.

Žádosti o bankovní záruky ČMZRB, a.s. jsou vyřizovány i nadále průběžně a bez omezení.


Program na podporu oprav bytových domů
postavených panelovou technologií PANEL


(ve znění platném od 2. 4. 2008)


Navrhovatel programu:
Státní fond rozvoje bydlení


Poskytovatelé podpory:

- Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků)
- Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (pro bankovní záruky)


1. Předmět a účel podpory

Cílem programu je pomocí zvýhodněných podmínek přístupu k úvěrům poskytnutých bankami a stavebními spořitelnami (dále jen „banka") usnadnit financování oprav a modernizace (dále jen „oprava") bytových domů postavených panelovou technologií (dále jen „panelový dům").

 

2. Vymezení příjemců podpory

a) fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem panelového domu,

b) fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu nebo nebytového prostoru v panelovém domě podle zákona o vlastnictví bytů,

c) společenství vlastníků jednotek vzniklé v panelovém domě podle zákona o vlastnictví bytů.

 

3. Podmínky programu

3.1. Podporu mohou příjemci podpory získat k úvěru poskytnutému bankou na financování oprav panelového domu (dále též „podporovaný úvěr")

3.2. K získání podpory je nutno splnit tyto podmínky:

 • a) panelový dům musí být na území České republiky,

 • b) panelový dům musí být postaven v některé z typizovaných konstrukčních soustav, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto programu,

 • c) předmětem opravy panelového domu musí být vždy nejméně oprava statických poruch a zlepšení tepelně technických vlastností; to neplatí, jestliže stav panelového domu provedení těchto oprav nevyžaduje,

 • d) v případě žádosti o podporu formou zvýhodněné záruky za úvěr musí rozpočtové náklady na financování oprav dle přílohy č. 2 programu činit nejméně 50 % z výše úvěru, ke kterému je žádána podpora,

 • e) žádost o podporu musí být podána:

  • ea) před zahájením stavebních prací,

  • eb) před uzavřením smluv o dodávkách strojů a zařízení,

 • f) stavební práce na opravě panelového domu nesmí být zahájeny a smlouvy s dodavateli strojů a zařízení (vč. smlouvy o smlouvě budoucí či závazné objednávky) nesmí být uzavřeny před datem, kdy poskytovatel podpory na základě předložené žádosti o podporu potvrdí příjemci podpory zásadní způsobilost žádosti k podpoře („rozhodné datum"),

 • g) žádost o dotaci na úhradu úroků musí být podána nejpozději do 6 měsíců od uzavření smlouvy o úvěru.

3.3. Pokud jsou současně nebo postupně podávány žádosti o obě formy podpory, musí být podmínky dle bodu 3.2.e) a f) splněny u obou žádostí.

3.4. Nedílnou součástí žádosti je prohlášení žadatele, že oprava panelového domu je prováděna v souladu s platnými právními předpisy (zákon č. 183/2006 Sb. v platném znění), a že nemá splatné závazky ke státnímu rozpočtu, státnímu fondu, zdravotní pojišťovně, kraji, obci, svazku obcí nebo bance. Dohoda o posečkání s úhradou závazků či o úhradě závazků se považují za vypořádané závazky.

3.5. K žádosti o podporu musí být ke dni jejího podání vždy přiloženy:

 • a) výpis z katastru nemovitostí

 • b) příloha k žádosti vyplněná úvěrující bankou nebo úvěrová smlouva (k žádosti o zvýhodněnou záruku za úvěr),

 • c) uzavřená úvěrová smlouva (k žádosti o dotaci na úhradu úroků),

 • d) stanovisko poradenského a informačního střediska (dále jen „středisko") k poskytnutí podpory.

3.6. Seznam fyzických a právnických osob pověřených výkonem činnosti středisek zveřejňuje Ministerstvo průmyslu a obchodu v Obchodním věstníku. Stanovisko střediska k žádosti bude vydáno do 30 dnů od předložení úplných dokladů.

3.7. Středisko vydá stanovisko poté, co mu příjemce podpory předloží:

 • a) projektovou dokumentaci navrhované opravy panelového domu,

 • b) položkový rozpočet, ve kterém musí být zvlášť uvedeny položky nákladů na opravy, které jsou v rámci programu podporovány (viz příloha č. 2 programu),

 • c) doklad o podlahové ploše bytů v panelovém domě, na jehož opravu byl poskytnut úvěr,

 • d) energetický průkaz budovy podle požadavků stanovených Vyhláškou č. 291/2001 Sb., nebo zprávu o energetickém auditu domu podle § 9 odst. (1) zákona č. 406/2000 Sb., a to v případě, že oprava panelového domu se týká úspor energií.

3.8. Ve stanovisku střediska musí být potvrzeno, že budou splněny podmínky kladené současně platnými předpisy na energetickou náročnost budov a stanovení celkové energetické spotřeby stavby.

3.9. Pokud je zákonem vyžadováno stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, případně bylo vydáno nařízení stavebního úřadu k údržbě stavby či k nezbytným úpravám, je žadatel povinen předložit tyto doklady jako součást žádosti, nejpozději však před rozhodnutím o poskytnutí podpory. Stavební povolení musí nabýt právní moci před datem podání žádosti o dotaci.

3.10. Žadatel musí též prokázat uzavření smlouvy s dodavatelem stavby, který má zaveden a certifikován systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001 nebo EN ISO 9001. Doklady týkající se dodavatele stavby mohou být v případě žádosti o záruku předloženy do 1 roku od poskytnutí podpory.

3.11. Po dobu poskytování podpory nesmí být provedena změna účelu užívání panelového domu k jiným účelům než k bydlení.

3.12. Příjemce podpory je povinen do tří let od uzavření smlouvy o úvěru, ke kterému byla poskytnuta podpora, ukončit opravu panelového domu a poté do šesti měsíců předložit Českomoravské záruční a rozvojové bance, a. s., poslední zápis o předání zhotoveného předmětu díla podepsaný zhotovitelem a příjemcem podpory.

3.13. Podpora na tentýž druh oprav stejných stavebních prvků panelového domu může být poskytnuta pouze jednou. V rámci jedné žádosti může být poskytnuta dotace jen k jednomu úvěru.

3.14. Podpory jsou příjemcům poskytovány na základě smlouvy. Na poskytnutí podpory není právní nárok.

4. Druh a výše podpory

4.1. zvýhodněná záruka za úvěr
Příjemcům podpory lze poskytnout zvýhodněnou záruku za úvěr (dále jen „záruka") ve výši maximálně 80 % jistiny úvěru. O poskytnutí záruky, její výši a době ručení rozhoduje Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. Plnění ze záruky může být prováděno pouze v české měně.

Cena za poskytnutí záruky hrazená žadatelem činí max. 0,4 % p.a. z hodnoty záruky, čímž příjemce podpory získává veřejnou podporu formou finančního zvýhodnění, jehož výše činí 1,8 % p.a. z předpokládaného zůstatku záruky (1).

V případě, kdy má úvěrující banka s poskytovatelem podpory uzavřenu smlouvu o podmínkách poskytování záruk zjednodušeným způsobem (viz seznam bank na internetové adrese ČMZRB: www.cmzrb.cz), hradí příjemce podpory pouze jednorázový poplatek ve výši 0,3 % z výše záruky a získává tak veřejnou podporu formou finančního zvýhodnění, jehož výše činí 1,2 % p.a. z předpokládaného zůstatku záruky. Výše zaručovaného úvěru je v tomto případě omezena částkou 10 mil. Kč. (2)

4.2. dotace na úhradu úroků
Podmínky a rozsah poskytování dotace na úhradu úroků (dále jen „dotace") jsou upraveny nařízením vlády č. 299/2001 Sb. v platném znění (dále jen „nařízení vlády č. 299/2001 Sb.").

Dotace se poskytuje ve výši rozdílu splátek úvěru, která odpovídá snížení úroku z úvěru až o 2 procentní body proti sazbě uvedené ve smlouvě o úvěru, nejvýše však do výše úrokové sazby uvedené ve smlouvě o úvěru. Postup výpočtu dotace stanoví nařízení vlády č. 299/2001 Sb.

Dotace se poskytuje pouze k části úvěru určené na financování oprav stanovených v příloze č. 2 tohoto programu, jehož výše nepřekročí částku 5 500 Kč na 1 m2 podlahové plochy bytů v opravovaném panelovém domě. Pokud je oprava realizována na základě více žádostí, vztahuje se toto omezení na souhrn všech úvěrů, ke kterým je žádána podpora.

Dotace bude vyplácena postupně v pololetních splátkách po celou dobu splácení úvěru, nejvýše však po dobu 15 let od data podání žádosti o dotaci.

V případě, že úvěr nebude do dvou let od data uzavření smlouvy o úvěru vyčerpán do podporované výše, výše dotace se přepočte podle skutečné výše čerpání a o zjištěný rozdíl se sníží poslední splátka nebo splátky dotace.

4.3. Omezení výše veřejné podpory
Na vlastníky panelových domů a příjemce podpory v programu PANEL je pohlíženo jako na podnikatele, a to bez ohledu na to, jak jejich postavení vymezuje právní řád České republiky.

Z těchto důvodu jsou pro poskytované podpory platná omezení, která se týkají absolutní či relativní výše poskytované veřejné podpory. Pro účely příslušných propočtů je dotace či záruka přepočtena na hrubý ekvivalent podpory vyjádřený v Kč postupem uvedeným v příloze č. 3.

Podpora je poskytována ve dvou režimech, a to jako:

a) podpora malého rozsahu (de minimis), která se vztahuje jen na úhradu nákladů na doporučení poradenského a informačního střediska,

b) podpora vymezená intenzitou veřejné podpory, t.j. poměrem mezi hrubým ekvivalentem podpory a výší veškerých investičních nákladů na opravu panelového domu. Hodnota tohoto ukazatele nesmí překročit 15 %. Pokud žadatel o podporu splňuje kriteria platná pro středního podnikatele (viz příloha č. 4) zvyšuje se hranice intenzity veřejné podpory na 25 %, v případě malého podnikatele na 35 %. Do konečného výpočtu výše podpory se promítne zákaz kumulace veřejných podpor a pravidla pro určování výše regionální podpory podle čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o založení Evropského společenství.

 

5. Sankce za nedodržení podmínek programu

5.1. u záruk

Pokud příjemce podpory do jednoho roku od poskytnutí záruky nepředloží programem požadované doklady o dodavateli stavby nebo do tří let od uzavření smlouvy o úvěru, ke kterému byla poskytnuta záruka, neukončí opravu panelového domu a poté do šesti měsíců nepředloží zápis o předání zhotoveného předmětu díla nebo pokud bude provedena změna účelu užívání panelového domu k jiným účelům než k bydlení, bude příjemce podpory povinen vrátit poměrnou část získané veřejné podpory, která připadá na období od data porušení podmínky programu, nebo od data zjištění porušení podmínky programu pokud nelze stanovit datum porušení podmínky programu, do data ukončení doby ručení stanovené při jejím sjednání. Pokud byla záruka získána na základě nesprávných nebo neúplných údajů týkajících se naplnění podmínek uvedených v bodě 3 programu a sdělených příjemcem podpory, je příjemce podpory povinen vrátit celou získanou veřejnou podporu.

Neposkytnutí informace nebo dokladu o naplnění podmínky je považováno za porušení podmínky.

Za prodlení s vrácením neoprávněně získané veřejné podpory je příjemce podpory povinen zaplatit penále ve výši 24 p.a. z dlužné částky po splatnosti. Celková výše tohoto penále je omezena výší neoprávněně získané veřejné podpory.

5.2 u dotací

Pokud příjemce podpory do dvou let od uzavření smlouvy o úvěru, ke kterému byla poskytnuta dotace, nepředloží potvrzení banky o výši čerpání úvěru nebo do tří let od uzavření smlouvy o úvěru, ke kterému byla poskytnuta dotace, neukončí opravu panelového domu a poté do šesti měsíců nepředloží zápis o předání zhotoveného předmětu díla anebo se zjistí, že dotace byla získána na základě nesprávných nebo neúplných údajů, další výplata dotace se zastavuje. Příslušný finanční úřad může v takových případech rozhodnout o sankci podle zákona č. 337/1999 Sb. v platném znění.

 

Příjemce dotace ztrácí nárok na její další výplaty, pokud:

 • a) příjemce podpory bude po dobu delší šesti měsíců porušovat své závazky vůči bance hradit v plné výši splatné splátky jistiny a splatné úroky z úvěru k němuž je podpora čerpána,

 • b) dojde ke změně účelu užívání panelového domu k jiným účelům než k bydlení, a to dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí stavebního úřadu o změně účelu užívání stavby,

 • c) bylo vydáno rozhodnutí stavebního úřadu o odstranění stavby (panelového domu) na jejíž opravy byla dotace poskytnuta, a to dnem, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci,

 • d) došlo k úplnému splacení jistiny úvěru.

6. Účast v dalších programech

Účast v tomto programu nevylučuje možnost účasti v dalších českých i zahraničních programech.

 

 

7. Doba trvání programu

Doba trvání programu je ohraničena objemem disponibilních finančních prostředků.

 

8. Náležitosti žádosti o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení

Žádost o poskytnutí podpory obsahuje identifikační údaje žadatele, v případě právnických osob doklad o právní subjektivitě ne starší než 3 měsíce, výpis z katastru nemovitostí vztahující se k opravovanému panelovému domu, charakteristiku opravy, náklady na opravu a jejich financování a další doklady uvedené v části 3.4., 3.5., 3.9. a 3.10. textu programu.

Přílohou žádosti o záruku jsou též údaje o hospodaření žadatele a jeho závazcích, případně daňová přiznání.

Formuláře žádostí jsou k dispozici:

Žádostí přijímají od 2. 4. 2008 všechna pracoviště Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s.

Žádost o záruku je nutné předložit osobně, žádost o dotaci lze zaslat též poštou.

Neúplné žádosti o podporu mohou být po uplynutí 4 měsíců od data jejich podání poskytovatelem podpory zamítnuty.

Přílohy

 1. Seznam typizovaných konstrukčních soustav, realizovaných v hromadné bytové výstavbě bytových domů, postavených panelovou technologií

 2. Seznam oprav a modernizací, na které lze poskytnout podporu

 3. Stanovení hrubého ekvivalentu podpory a intenzity veřejné podpory

 4. Vymezení pojmu drobný, malý a střední podnikatel a postupů pro zařazování podnikatelů do jednotlivých kategorií

 

(1) Tento typ záruky je v informacích uváděných na www.cmzrb.cz označován jako P-záruka v programu PANEL (poznámka vložená ČMZRB, a. s.)

(2) Tento typ záruky je v informacích uváděných na www.cmzrb.cz označován jako M-záruka v programu PANEL (poznámka vložená ČMZRB, a. s.)

(3) Pro tento účel jsou fyzické osoby - občané považovány za malé podnikatele a samostatné orgány místní samosprávy s celkovými příjmy po konsolidaci nižšími než 10 milionů EUR a s méně než 5 000 obyvateli jsou považovány za střední podnikatele.


Zpět na hlavní výpis

KLOKOČ s.r.o., Neratovice, info@klokoc.cz
HOME Klokoč správa a údržba nemovitostí, bytů a nebytových prostor
HOME
HOME

Created by © 2007/2016 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign Weby pro bytová družstva a SVJ